Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
Nabór - LO i ZSZ (Informacje)

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1669)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy ? Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2432)
5. Rozporządzenie MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 ? 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. 2017 r poz. 586)
6. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 r poz. 610)
7. Zarządzenie nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjum do klas pierwszych publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia
8. Zarządzenie nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Podanie w wersji papierowej o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019 r. w sekretariacie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.
2. Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej:
a. trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów (klasa uniwersytecka);
b. trzyletniej Branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów (klasa wielozawodowa)
c. czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (klasa uniwersytecka)
d. trzyletniej Branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (klasa wielozawodowa)

3. Kandydat do szkoły, dołącza w terminie od 21 do 25 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły lub kopię świadectwa poświadczoną przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył,
b) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ośmioklasisty lub kopię tego zaświadczenia poświadczoną przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył,
c) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych,
d) inne dokumenty (np. opinia PPP, orzeczenie PPP), które mogą być istotne przy kwalifikacji kandydata,
e) 2 zdjęcia legitymacyjne.
4. Dyrektor szkoły w terminie określonym przez Kuratora Oświaty powołuje komisję
rekrutacyjną, której zadaniem jest:
- sporządzenie listy kandydatów
- obliczenie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów
- ustalenie listy kandydatów wg liczby uzyskanych punktów
- ustalenie listy przyjętych uczniów.
5. 16 lipca 2019r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół.
6. Do 24 lipca 2019r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do LO lub BS I St. w postaci przedłożenia oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego..
7. Kandydaci do Branżowej Szkole I Stopnia zobowiązani są dostarczyć do dn. 24.07.2019 r. do szkoły pierwszego wyboru umowę o pracę od dnia 1 września 2019 r. lub zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2019 r. i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
8. 25 lipca 2018r. nastąpi podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

III. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA DLA ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) max100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego ? które mnożymy przez 0,2
b) max 72 punkty za oceny z następujących przedmiotów- język polski, język obcy wiodący (angielski lub niemiecki na poziomie III.1), matematyka, i jeden z: biologia, geografia, informatyka - uczeń może otrzymać za każdą ocenę:
? celujący -18 punktów,
? bardzo dobry ?17 punktów,
? dobry - 14 punktów,
? dostateczny ?8 punktów,
? dopuszczający ?2 punkty.
c) max 18 pkt za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach
d) 7 pkt za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
e) max 3pkt za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Schemat przyznawania punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odbędzie się na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 ? 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. 2017 r poz. 586, § 6 pkt.1 oraz pkt.2).
3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim zawiera Zarządzenie nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 20 lutego 2019 roku.
4. Kandydaci do szkoły będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w pkt III, ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dana klasa.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Planuje się utworzyć jedną klasę w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym oraz jedną klasę w trzyletniej Branżowej Szkole I Stopnia (klasa wielozawodowa).

8. Określa się limit 20 miejsc we wszystkich klasach.


IV. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ TRZYLETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
f) max100 punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki ? które mnożymy przez 0,35 oraz z języka obcego nowożytnego ? które mnożymy przez 0,3.
g) max 72 punkty za oceny z następujących przedmiotów- język polski, język obcy wiodący (angielski lub niemiecki na poziomie III.1), matematyka, i jeden z: biologia, geografia, informatyka - uczeń może otrzymać za każdą ocenę:
? celujący -18 punktów,
? bardzo dobry ?17 punktów,
? dobry - 14 punktów,
? dostateczny ?8 punktów,
? dopuszczający ?2 punkty.
h) max 18 pkt za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach
i) 7 pkt za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
j) max 3pkt za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Schemat przyznawania punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odbędzie się na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 r poz. 610, § 6 pkt.1 oraz pkt.2).
3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim zawiera Zarządzenie nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 20 lutego 2019 roku.
4. Kandydaci do szkoły będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w pkt IV, ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dana klasa.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


6. Planuje się utworzyć jedną klasę w Liceum Ogólnokształcącym oraz jedną klasę w Branżowej Szkole I Stopnia (klasa wielozawodowa).

7. Określa się limit 20 miejsc we wszystkich klasach.


V. KWALIFIKOWANIE DO SZKÓŁ

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1) do 28 czerwca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe,
2) 16 lipca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
3) od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły,
4) od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia).,
5) 25 lipca 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
1) do 30 lipca 2019 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załączonymi dokumentami,
2) do 5 sierpnia 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe,
3) 21 sierpnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
4) od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia,
5) do 29 sierpnia 2019 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia),
6) 30 sierpnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

VII. ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW.

1. W szkole powołuje się od 08 marca 2019 r. punkt informacyjny dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych:
a) sekretariat szkoły, tel. 76 8320 666
(Informacje udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 ? 14.30)
2. Szczegółowe informacje można uzyskać także na stronie www.zsprzemkow.internetdsl.pl.   
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji